Условия за членство и видове членове в БКМЖ

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БКМЖ И ВИДОВЕ ЧЛЕНОВЕ 

Придобиване на членство

 чл. 15. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба по образец, в която се декларира желанието за встъпване в членство (пълноправно и/или асоциирано) и съгласието си с разпоредбите на Устава, установените Вътрешни правила и всички действащи вътрешни актове на Сдружението, включително и след заплащане на встъпителната членска вноска. 

(2) При приемане на ЮЛНЦ за пълноправен член на Сдружението, писмената молба за членство се подписва от представляващото съответното ЮЛНЦ лице. Към молбата следва да бъде приложен списък на членовете на кандидатстващото в Сдружението ЮЛНЦ. 

(3) Почетни членове се избират от Управителния съвет по заслуги към Сдружението, по инициатива на член на Управителния съвет или от пълноправен член на Общото събрание чрез подадена до Управителния съвет писмена молба. 

(4) Процедурата по разглеждане на молбата за членство, както и процедурата по обжалване на отказът от Управителния съвет се съдържа във Вътрешните правила на Сдружението. 

(5) Изключените съгласно чл.16, ал. 3, т. 5, т. 6, т.7, т. 8 от Устава членове на Сдружението нямат право да кандидатстват повторно за членство в Сдружението. 

(6) Отпадналите съгласно чл. 16, ал. 4, т. 1 от Устава членове на Сдружението имат право да подадат писмена молба за членство след изтичането на 1 (една) година, считано от датата на решението на Управителния съвет за отпадане.

ЧЛЕНСТВО 

Права и задължения на членовете 

чл. 11. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност. 

(2) В Сдружението не могат да членуват политически партии, синдикални и религиозни организации. 

(3) Членовете имат само правата, които са им изрично предоставени с настоящия Устав и/ или допълнително развити във Вътрешните правила на Сдружението. Те не носят лична отговорност за задълженията, поети от Сдружението. 

(4) Членовете на Сдружението биват пълноправни, асоциирани и почетни. Всеки член следва да споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, да изпълнява и спазва неговия устав и вътрешни правила, да заплаща редовно членските си вноски и респективно да е заплатил встъпителните такива, в случай че бъдат гласувани. 

Членовете на Сдружението трябва да отговарят на следните изисквания, а именно: 

а) пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат: –  юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, които са регистрирани в съответната областна дирекция (ОД) „Земеделие” като земеделски производители по смисъла на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и осъществяват дейност в направление месодайно животновъдство; – дееспособни физически лица и еднолични търговци,  които са регистрирани в съответната областна дирекция (ОД) „Земеделие” като земеделски производители по смисъла на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и осъществяват дейност в направление месодайно животновъдство; – юридическо лица с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, състоящо се от минимум 10 (десет) членове, като всеки член следва да е регистриран в съответната областна дирекция (ОД) „Земеделие” като земеделски производител по смисъла на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да осъществява дейност в направление месодайно животновъдство. 

Членовете на ЮЛНЦ – пълноправен член стават по право членове на Сдружението. 

б) асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат: – юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, развиващи дейност в областта на животновъдството; – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията,  развиващи дейност в областта на животновъдството; –   учебни заведения и научни институти, работещи в областта на животновъдството; 

в) почетни членове на Сдружението могат да бъдат: Изявени специалисти в бранша; С цел избягване на съмнение, под “специалист” да се разбира дееспособно физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, отличаващи се с дългогодишен професионален опит в сферата на месодайното животновъдство, спомогнали за развитието на добросъвестни практики в бранша и развитие на същия посредством участие в национални и международни съвети, организиране на семинари и друг вид професионални мероприятия, имащи за цел популяризиране, финансиране и нормативно регулиране на отрасъла; дееспособно физическо лице, отличаващо се с академичен опит в областта на земеделието и сектор “животновъдство”; дееспособно физическо лице, реализирало успешни земеделски проекти, награждаван участник в национални и международни конгреси, конкурси и форуми; 

(5) Настъпилите промени след приемането на нови членове и прекратяване на членство се отразяват в специална книга на членския състав на Сдружението.