За БКМЖ

„Браншова камара на месодайното животновъдство“ е доброволно сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Дейност

– Да участва в разработването на стратегии и законопроекти в браншово направление – месодайно животновъдство, включително и в областта на хранително-вкусовата промишленост.

 

– Да изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, отнасящи се до направлението месодайно животновъдство и участва в работата на консултативни съвети и работни групи към държавните органи и институции.


– Да въвежда и подкрепя нови системи, форми и методи за обучение, квалификация и преквалификация на своите членове,  да извършва проучвания и предоставя научна, техническа и пазарноориентирана информация за месните продукти.

 

– Да подпомага своите членове при необходимост от юридическо съдействие посредством осъществяване на контакт между член на Сдружението и адвокат или адвокатско дружество.

Цели и средства

– Създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения в направление месодайно животновъдство, базирани на постиженията на науката и световните практики.

 

– Представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на своите членове пред държавните, обществените и международните органи и организации.

 

– Организиране на срещи, симпозиуми, национални и регионални конференции, семинари и всякакви други прояви, включително и с международно участие.

 

– Разработване и внасяне на предложения, анализи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на направлението месодайно животновъдство.

 

– Набиране и предоставяне на стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност.

 

Основните цели на БКМЖ са да обединени интересите на своите членове, подпомагайки тяхното развитие за осъществяване на ефективна стопанска дейност, да подобри тяхната конкурентноспосбност и да стимулира предприемчивостта им.