СТАНОВИЩЕ: Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в НП

Във връзка с разработване на Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в националните паркове изразяваме следното становище: 

Браншова камара на месодайното животновъдство категорично възразява срещу предложените с проектите ограничения по следните съображения: 

Изготвените проекти не отчитат реалните потребности на животновъдите, особено в районите на националните паркове и тяхната периферия, създават необосновано предимство на овцевъди пред говедовъди и не постигат баланс между целите за опазване на околната среда и насърчаване на животновъдството като стратегически важен за националната сигурност отрасъл, ключов за продоволственото осигуряване на населението.

Въвеждането на ограничения и забрани, независимо от обществените отношения, които засягат, следва да почиват на ясни и точни констатации, да са научно обосновани и подробно аргументирани, като се отчита въздействието върху всички сектори и се ограничат в максимална степен вредните последици от налагането им.

При осъществяване на административната си дейност органите следва да спазват принципа на съразмерност, който изисква административните актове, които засягат права и законни интереси да се прилагат онези мерки, които са най-благоприятни  като се въздържа от актове, които могат да причинят вреди и са явно несъизмерими с преследваната цел.

В случая, предложените проекти не са съобразени с нормативно установените изисквания в чл. 7, ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагане на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост. Посочената разпоредба предвижда изготвянето на годишните планове за паша и ползване на сено в националните паркове да бъде мотивирано от оценка на състоянието на площите през предходната година. В проектите за паша в националните паркове е посочено, че същите са на база екологична оценка № 5-4/2023 г. по Стратегическия план за периода 2023-2027 г., която е извършена за постигане на различни цели и предвид различен период от време, и не съответства на нормативното изискване.

Държавата в лицето на Министерство на земеделието, от една страна  е разработила механизми за предоставяне на финансова помощ на животновъди по агроекологичната интервенция „Традиционна паша“ (Пасторализъм), по която се   изисква поемане на  дългосрочен ангажимент за предварително заявен брой и вид животни. Интервенцията задължава животновъдите да осигурят паша минимум 90 дни в периода май- октомври. От друга страна, държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите, чрез управата на националните паркове създава обективни пречки за изпълнение на поетите ангажименти, поставяйки животновъдите в невъзможност да изпълнят изискванията, без време и възможност за реакцияТова е особено приложимо за животновъдни стопанства ситуирани в границите и периферията на националните паркове, за които алтернатива в осигуряване на пасища няма. 

Предвидените механизми за разпределение на площите за паша не са съобразени с наличието на животновъдни обекти, чийто единствено възможно място за паша са площи в националните паркове. Следва да се предвидят правила, даващи  предимство на местни животновъдни стопанства и едва след осигуряване на площи за отглежданите в тях животни,  при наличие на свободни пасища, те да се  разпределят към животни, отглеждани в отдалечени райони. В тази връзка следва да се извърши в спешен порядък контрол и анализ от страна на Министерство на земеделието за определяне на онези стопанства, за които алтернатива на пасища в националните паркове няма и да предостави информацията на управата на парковете за преимуществено разпределяне на площи за тях.

При допускане до пасища в националните паркове не е отчетено, че овце и ЕРД не се конкурират и се хранят с различни растителни видове от едни и същи площи. Възприетият в проектите подход създава необосновано предимство на един отрасъл пред друг, респективно на конкретни животновъди пред други, което е недопустимо и в противоречие с основните принципи на свободна стопанска инициатива, заложени в Конституцията.

Противно на лансираното от различни лобистки организации, държим да бъде взето под вниманието изследване на Вячеслав Андрейчук et al. от 2018 на тема “Краткосрочни въздействия на пашата на добитък върху растителността и формирането на коловози във високопланинска среда”, където в Табела 1, 4 и 5 нагледно е доказана абсолютната липса на взаимовръзка между килограмите, породата на животното и почвената ерозия. Поради спецификата на копитата и статичното налягане, което упражняват еднакъв брой животински единици овце предизвикват много по-голяма ерозия от същия брой животински единици крави. Няма абсолютно никаква научнообоснована взаимовръзка между килограмите на едно животно и почвената ерозия. 

С оглед изложеното, Браншовата камара на месодайното животновъдство  настоява за спешна среща с Министъра на земеделието и Министъра на околната среда и водите, за постигане на взаимно приемливо решение и баланс между интересите на животновъдите и целите за опазване на екологичното равновесие в националните паркове.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *