Aнализ на бюджети и ставки СП 2023-2027

Изводи по планираните бюджети и бройки за подпомагане:


1) Месодайните крави формират почти 1/3 от поголовието, а получават 1/4 от бюджета за обвързано подпомагане.
10% от бюджета е за Застрашени породи, които имат възможности за друго подпомагане.
2) Месодайните крави извън развъдни програми имат голямо най-голямо участие като брой ЖЕ, а предвиждания
бюджет не съответства на този брой. Същото се забелязва при Автохтонните породи крави, но те имат и други
източница на финансиране. В останалите въдства съотношението между ЖЕ и Бюджет е по-добре балансирано

3) Месодайните крави под селкция не получават достатъчно бюджет спрямо останалите, където има 1,3-1,7 повече
бюджет на 1 ЖЕ.