Проведена работна среща на 12.09.2023г. и отправени предложения за промени СП 2023-2027 г.

Пълен текст на писмото – тук

Обръщаме се към Вас във връзка с проведена работна среща на 13.09.2023г. между представители на д-я “Животновъдство” и бранша. По време на заседанието бяха отправени предложения за изменение на първи стълб по СПРЗСР за периода 2023-2027г., които пряко засягат интервенцията “Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК)”.

Предложено от страна на други организации е: 

Да отпадне подпомагането на месодайни крави извън развъдни програми и общия им бюджет да бъде преразпределен към останалите интервенции за млечни крави, крави от застрашени от изчезване породи, биволи, овце и кози.

Категорично заявяваме, че сме против така отправеното от г-н Димитър Зоров (“НСГБ”) предложение, което е немотивирано и емоционално. Предложението беше подкрепено от:

  • Васил Николов “Асоциация за развъждане на местни породи говеда в България”
  • Бойко Синапов “Обединени български животновъди”
  • Иван Механджийски “Развъдна асоциация на българските породи говеда – РК, БР, Искърско”
  • Мария Степанчева – “Асоциация на биволовъдите в България”
  • Пенка Христова “Институт на жените фермери в България”

Напомняме на вносителите на предложението, че стопаните участвали по заявяването на “МеК” вече са поели пазарните ангажименти по мярката, касаещи този прием и обхвата на целия период на СПРЗСР 2023-2027г, а не само за текущата година. Изработването на SWOT анализа и СП,  както и съгласуването му с всички дирекции в ЕК отне близо три години и подобно рязко  изменение на интервенцията без задълбочен анализ би било прибързано и неуместно. По изнесените данни за приема на заявления за подпомагане за Кампания 2023г, по интервенцията Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК)”, са подали документи 3940 стопани с общ брой 111 255 крави. 

В допълнение на това и в защита на нашите фермери, отглеждащи месодайни крави “МеК”, предоставяме на Вашето внимание обобщени данни и анализ, който съставихме за периода 2019-2022г. Изследването се базира на собствени изчисления, при които се използват данни на НСИ Инфостат, САПИ, Агростатистика и МЗХ. В този анализ ясно се вижда ефекта от поетите пазарни ангажименти на нашите стопани и предложения за отпадане на финансирането им са необосновани. 

С УВАЖЕНИЕ,

Екип на БКМЖ