Актуални европейски цени за трупно кланично тегло при говедата 13.03-19.03.23

Цена за говеда за клане в евро/100 кг трупно кланично тегло без ДДС въз основа на официалните определяния на цените (1.FlGDV към Закона за месото) според кланичното тегло и търговския клас. (EUROP) 13.03-19.03.23

Източник: agridata.ec.europa.eu